Arengukava

Väljavõte Loksa linna arengukavast aastani 2025 

7.4 Sport  

2019. aastal moodustati SA Loksa Sport ja OÜ Loksa Ujula baasil munitsipaalasutus Loksa Spordikeskus, millesse on koondatud kogu sporditegevus linnas.  

Spordikeskuse hallatav taristu hõlmab järgmisi spordiehitisi ja -rajatisi: 

– spordihoone (Tallinna 47/4); 

– ujula (Tallinna 47b);

– tänavakorvpalliväljakud (Tallinna 32); 

– rannajalgpalli- ja võrkpalliväljakud (Mere 14); 

– suusa- ja terviserada (Mere 7a); 

– staadion (Männi 36a); 

– spordiväljak (Posti 27a). 

Spordihoone pallimängude saal, milles on nii täismõõtmeline korv- kui võrkpalliväljak ning harrastada saab ka saalihokit, läbis 2019. aasta suvel uuenduskuuri. Juurde ehitati ning sisustati jõusaal ja kardiotreeningu saal. Judosaal vajab renoveerimist.  

Pallimängude saali on vajadusel võimalik püstitada poksiring. Olemas on võimalused lauatennise harrastamiseks.  

2021. aastal täienes kardiotreeningu saali varustus jooksulindi ning jõusaal body pump’i treeningkomplektiga. 

Ujulas on 25meetrine neljarajaline bassein, kaheksa meetri pikkune lastebassein, auru- ja leilisaunad ning mullivann. Loksa ujula basseinide vesi on tänu kaasaegsetele seadmetele (uuendatud aastatel 2019-2020) ja spordikeskuse kodukorra täitmise rangele jälgimisele väga puhas ning pälvinud Terviseameti tunnustuse.  

Tänavakorvpalliväljakud koos teiste Loksa linnas asuvate avalike korvpalliväljakute ja -korvidega (Nõmme pargis, Papli 4/6) on kantud Eesti Korvpalliliidu väliväljakute kaardile. 

Rannajalgpalli- ja võrkpalliväljakuid kasutavad treeninggrupid ja kohalikud noored (sõltuvalt ilmaoludest) peaaegu aastaringselt. Taristu vajab mõõdukat uuenduskuuri.  

Nõmme pargis paikneva valgustatud suusa- ja terviseraja uuendamist alustati 2019. aasta suvel – rada pikendati ning lisati valgustust. 2020. ja 2021. aasta kevadel võeti raja ümbrusest maha võsa, mis purustati kohapeal rajakatteks.  

2020. aastal kanti 1,5 km pikkune puiduhakkega kaetud ja täispikkuses valgustatud rada, millel on võimalik sõltuvalt aastaajast tegeleda jooksmise, kepikõnni või suusatamisega Eesti Terviseradade kaardile ning paigaldati rajamärgistused. Ees seisab jõuväljaku, viskeseina, tasakaalu- ja madalseiklusraja rajamine, pargipinkide, prügikastide jm paigaldamine.  

2021. aastal pikendatakse suusa- ja terviserada (esialgu ilma valgustuseta) u 2 km võrra, kasutades staadioni ja Valgejõe vahelist ala. Heade lumeolude korral aetakse klassikarada sisse ka mereäärsesse männimetsa.  

Kuna Pargi ja Mere tänava ristmikult on mugav liikuda läbi rannaäärse metsa Kuivojale, Harga ja Lohjale suunduvatele maastikuradadele, mis on plaanis linna piirides pikemas perspektiivis samuti märgistada, on kavas ehitada Mere tänavat ületav nn suusasild. 

Suusarja hooldamiseks tuleb hankida rajahooldusmasinad, lumeta talvel suusatamisvõimaluse loomiseks  (ideaalne asukoht selleks on Jõekalda kinnistul loodusliku veeallika – Valgejõe – ning elektrivõrguühenduse vahetus läheduses) muretseda lumekahur(id) ja pumbad ning rajada kunstlume tootmise süsteem. Ka pelgalt ühe kahuri ja pumbaga on võimalik luua täiesti korralik ning linnarahva sportimisvajadustele vastav 300-400 m pikkune kunstlumerada. 

Lähiaastatel (2021-2023) on plaanis rekonstrueerida staadion ning planeerida Mere 7a,  Jõekalda kinnistu, Männi 32a ja 36b ja Valgejõega piirnev maaüksus (kuni Rahu tänavani) terviklikuks ning mitmekesiseid spordi- ja majutusvõimalusi pakkuvaks rekreatsioonialaks, kus oleks võimalik nii puhata kui harrastada erinevaid spordialasid (jooksmist, kepikõndi, suusatamist, rullsuusatamist ja -uisutamist, jalgrattasõitu, võrk-, korv- ja jalgpalli, kurni, tennist, discgolfi, kergejõustikku jm). Lisaks on vaja (nt koostöös eraettevõtjatega) luua erineva profiiliga majutusasutusi nii sportlastele kui puhkajatele. 

Linnavalitsusel on plaanis osaleda Loksa ja Kolgaküla vahelise kergliiklustee rajamise projektis.  

Linna asukoht, infrastruktuur ja looduslikud tingimused loovad sporditaristu- ja elu edendamiseks väga head eeldused. Sporditurismi arendamise potentsiaal Loksal on märkimisväärne. Välja tuleb arendada selline infrastruktuur ja keskkond, et Loksale treeninglaagritesse ja võistlema tulekust oleksid huvitatud ka mujal (sh lähivälismaal – Soomes, Venemaal, Lätis) elavad harrastus- ja tippsportlased.  

Hoolimata sellest, et (arengu)võimalused on hetkel suhteliselt tagasihoidlikult kasutatud, võimaldab linna sporditaristu juba praegu tegeleda nii harrastus- ja võistlusspordiga, korraldada kohalikke ja mõningatel spordialadel (nt võrkpall, ujumine, suusatamine, kepikõnd) ka väiksemaid regionaalseid võistlusi. 

Spordikeskuse (ujula ja spordihoone) külastatavus oli enne koroonapandeemia algust 2500-2600 inimest kuus ehk 80-85 inimest päevas. Võrreldes varasemate aastatega kasvas see 2019. aastal u 30% võrra. Aastatel 2020-2021 on spordikeskus aga pandeemia tõttu kuude kaupa suletud olnud, pandeemiaeelne külastatavuse tase pole veel taastunud.  

Välirajatiste (suusa- ja terviserada, staadion jm) kasutamine seevastu on hüppeliselt kasvanud. Suusahuvi märkimisväärne suurenemine 2020.-2021. aasta lumerikkal talvel tõestab, et Loksa kandi kuulsusrikas suusatraditsioon väärib elluärataist ja hoidmist. Kuna koroonaviirus jääb meiega tõenäoliselt veel paljudeks aastateks, on väga oluline keskenduda just välispordirajatiste arendamisele.   

2019. aastal laiendati oluliselt spordikeskuses pakutavate teenuste nimekirja, lisandus mitmeid uusi teenuseid. Koostöölepingud teenuste kasutamiseks on sõlmitud Politsei- ja Piirivalveameti ja üleriigiliste spordiklubidega MTÜ Telia Spordiklubi ja MTÜ Spordiselts, mõnede väiksemate kohalike ettevõtetega.  

Kliendid saavad teenuste eest tasumiseks kasutada nii sularaha, kaardimakseterminali kui Stebby krediiti.  

Spordikeskus suhtleb oma klientidega aktiivselt kodulehe, Facebooki ning Instagrami vahendusel.  

Loksal tegutsev spordiklubi Suusavägi pakub linna- ja naabervalla elanikele võimalust tegeleda suusatamise ning teiste kestvusspordialadega, lastele korraldatakse regulaarseid treeninguid. MTÜ Loksa Rahvaspordiklubi tegevus (judo, kurn) on viimastel aastatel eestvedajate eakuse tõttu hääbunud. Klubideväliselt tegelevad loksalased ka kulturismi, aeroobika, jooga, tänavatantsu, lauatennise, jalgpalli jm-ga. 

Spordikeskuse taristus tegutsevad järgmised huviringid ja treeningrühmad: 

– Loksa Gümnaasiumi õpilastele: lauatennis, võrkpall, kergejõustik, jalgpall, päästesport, suusatamine, võitluskunstid; 

– nii Loksa Gümnaasiumi kui teiste lähikonna koolide õpilastele: ujumine, purjetamine; 

– (täiskasvanud) harrastajatele ja tervisesportlastele: fitness-tants, tervisevõimlemine, võrkpall, jalgpall. 

Traditsioonilised spordiüritused, mille korraldamist ka edaspidi jätkatakse (niivõrd kuivõrd epidemioloogiline olukord võimaldab), on aastaid olnud: 

– ujumisvõistlused sügis- ja kevadhooajal; 

– saali- ja rannavõrkpalliturniir; 

– jüriööjooks teatevõistkondadele; 

– lauatenniseturniir;  

– linnajooks; 

– linna lahtised meistrivõistlused murdmaasuusatamises.  

Eelkõige keskendutakse tervise- ja harrastusspordi arendamisele, et pakkuda erinevaid võimalusi nii lastele kui täiskasvanutele, kaasa arvatud eakatele, nii eesti- kui venekeelsele kogukonnale. Selgelt eesmärgistatud liikumisharrastuste programmid algatatakse ülekaalulistele lastele ja puudega inimestele.  

Tippsporti edendatakse, toetades oma linna tippsportlasi nii rahaliselt kui neile vajadusel soodsaid ja/või tasuta treenimisvõimalusi pakkudes. Võimalusel sponsoreeritakse linnaelanikest tippsportlasi volikogu kehtestatava korra alusel.    

Arengueeldused:  

– Loksa asub looduslikult kaunis kohas, kus on olemas kõik eeldused tipp-, harrastus- ja tervisespordiga tegelemiseks ja spordielu edendamiseks;  

– olemas on mitmekesiseid võimalusi pakkuv sporditaristu;  

– spordikeskus propageerib tervislikke eluviise, liikumist ja harrastussporti.  

Probleemid: 

–  olemasolevad spordirajatised (eelkõige staadion ja spordihoone judosaal, kuid ka ujula tehnosüsteemid) vajavad rekonstrueerimist;  

– linnaelanike sisuka vaba aja veetmise harjumused vajavad arendamist; 

– osavõtt treeningutest ja spordiüritustest võiks olla suurem.  

VISIOON 2040  

– Loksa on spordilinn, kus on head ja kaasaegsed tingimused elanikele ja (spordi)turistidele erinevate spordialadega tegelemiseks, vaba aja sisustamiseks, tervise tugevdamiseks, vaimseks ja kehaliseks arendamiseks ning spordimeisterlikkuse tõstmiseks.  

– Linnas käivad treeninglaagrites ka mujal (sh lähivälismaal – Soomes, Venemaal, Lätis) elavad harrastus- ja tippsportlased.  

– Loksa on tuntud tugevate sportlaste ja aktiivsete spordiorganisaatorite poolest.  

– Linnavalitsuse hallatav spordikeskus ning spordi-, rekreatsiooni- ja majutusteenuseid pakkuvad ettevõtted on loonud linna kümneid uusi töökohti.  

– Igal elanikul ja linnakülalisel on võimalik valida sobiv tervise tugevdamise võimalus – harjutuspaik, liikumisvorm või spordiüritus. 

EESMÄRGID  

– Loksa linna ühtse spordikorralduse arendamine, liikumisharrastuse ja spordi väärtustamine; 

– sporditaristu arendamine ja tervikliku rekreatsiooniala loomine;  

– linnaelanike ja -külaliste tõhus teavitamine erinevatest spordi- ja liikumisharrastuste võimalustest; 

– elanike kehalise aktiivsuse tõstmine.  

Ülesanded:  

– tekitada ja kasvatada spordihuvi juba eelkoolieas ning sisustada regulaarselt laste vaba aega;  

– korraldada heal tasemel ja vajalikus mahus treeningtööd, tagamaks parimad võimalikud tingimused laste kehaliseks arenguks;  

– avardada ja parandada linnaelanike sportimis- ja võistlemisvõimalusi;  

– viia läbi traditsioonilisi spordiüritusi ning tõsta nende korraldamise taset; 

– teha koostööd kohalike spordiklubidega nende jätkusuutlikkuse tagamiseks;  

– toetada linnaelanikest tippsportlasi; 

– planeerida Mere 7a, Jõekalda kinnistu, Männi 32a ja 36b ja Valgejõega piirnev maaüksus (kuni Rahu tänavani) terviklikuks ning mitmekesiseid spordi- ja majutusvõimalusi pakkuvaks rekreatsioonialaks; 

– rekonstrueerida ja/või uuendada olemasolevad spordirajatised (eelkõige staadion, ujula tehnosüsteemid, spordihoone judosaal); 

– tutvustada Loksat kui spordilinna nii Eestis kui rahvusvaheliselt. 

Linnavolikogu 24.09.2021 otsusega nr 8 kinnitatud “Loksa linna arengukava aastani 2025” terviktekstiga saad tutvuda SIIN.